O UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršou a najväčšou vedeckou knižnicou na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1919 a do roku 1954 plnila funkciu národnej knižnice. Patrila k prvým kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám, ktoré sa zakladali v novej Česko-slovenskej republike na území Slovenska na podporu vznikajúceho vysokého školstva a vedy. Napriek pôvodnému zámeru, aby sa stala univerzitnou knižnicou najstaršej slovenskej univerzity, počas svojej histórie sa nikdy nestala jej integrálnou súčasťou, aj keď sa doteraz teší veľkému záujmu študentov a akademickej obce. Univerzitnej knižnici v Bratislave bol ponechaný pôvodný názov, ktorý vystihuje aj univerzálny charakter jej knižničných fondov. V súčasnosti je modernou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou. V jubilejnom roku 2019 si Univerzitná knižnica v Bratislave pripomenie svoje 100. výročie.

Univerzitná knižnica v Bratislave sídli v 3 historických budovách:

Palác Uhorskej kráľovskej komory

Michalská 1

 

V 18. storočí ho dala postaviť panovníčka Mária Terézia a v 19. storočí v ňom zasadal Uhorský snem. V súčasnosti je sídlom riaditeľstva a odborných pracovísk knižnice.

Palác Leopolda de Pauliho

Ventúrska 11

 

Dnes tu sídlia študovne a pracoviská, poskytujúce hlavné knižnično-informačné služby pre používateľov knižnice. V historickej záhrade paláca s Lisztovym pavilónom sídli letná čitáreň a je mies- tom konania kultúrnych podujatí UKB.

Kláštor klarisiek

Klariská 5

 

Je sídlom knižnice od jej založenia v r. 1919. Dnes slúži Oddeleniu reštaurovania dokumentov, vedeckému výskumu a poskytovaniu prezenčných služieb knižnice na špecializovaných pracoviskách Hudobného kabinetu, Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí, Depozitnej knižnice NATO a Informačného a dokumentačného strediska UNESCO.

Foto: Ctibor Bachratý

Univerzitná knižnica v Bratislave od svojho založenia zásadným spôsobom ovplyvnila niekoľko generácií významných spisovateľov, vedcov, pedagógov, novinárov, umelcov a ďalších osobnosti spoločenského a kultúrneho života Slovenska. UKB v r. 2015 navštívil v sprievode Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB aj generálny tajomník OSN, Pan Ki-Mun. UKB je každoročne predmetom záujmu mnohých bádateľov, štátnych návštev a diplomatov z celého sveta.

Knižničný fond UKB tvoria takmer 3 milióny knižničných jednotiek, jej knižnično-informačné služby využije ročne viac ako 19 000 aktívnych používateľov s počtom 650 000 výpožičiek. Univerzitná knižnica v Bratislave plní aj rolu multifunkčného kultúrneho centra, na jej pôde sa ročne koná takmer 400 vedeckých, kultúrnovýchovných, vzdelávacích, prezentačných a spoločenských podujatí s ročnou návštevnosťou viac ako 180 000 návštevníkov. Väčšina podujatí UKB je prístupná pre verejnosť a konajú sa v priestoroch prednáškovej, seminárnej a výstavnej sály, v Lisztovej záhrade, aj na interiérových a exteriérových nádvoriach knižnice.

UKB je sídlom národnej agentúry ISSN a kancelárie Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta. Je tiež riešiteľom viacerých jedinečných projektov, napr. Centrálny dátový archív na dlho- dobé a bezpečné uchovávanie zdigitalizovaných objektov z fondov slovenských pamäťových inštitúcií a Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, ktorého výsledkom je funkčný a komplexný systém, ktorý zabezpečuje zber a uchovávanie on-line digitálnych prameňov ako integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. UKB propaguje kultúru a kultúrne dedičstvo Slovenska doma aj v zahraničí prostredníctvom bilingválneho portálu Profil slovenskej kultúry.

Základným poslaním UKB je budovať a uchovávať konzervačný fond Slovenskej republiky – písomné kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky (povinné výtlačky kníh a periodík z územia Slovenska), odborne spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať knižničný fond najmä z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. Súčasťou knižničných fondov UKB sú aj rukopisy európskeho pôvodu z 12. – 16. stor., inkunábuly (prvotlače) z rokov 1450 – 1500, paleotypy (tlače zo 16. stor.), elzevírske tlače, judaiká a historické mapy.

UKB poskytuje všetky moderné knižnično-informačné služby:

 

  • výpožičky knižničných dokumentov (absenčné a prezenčné),
  • medziknižničné (národné, medzinárodné) výpožičné služby,
  • konzultačno-poraden­ ské služby (vrátane poradenstva v oblasti elektronických služieb),
  • informačné služby (vrátane lokačno-informačných, referenčných, rešeršných služieb a prístupu do elektronických informačných zdrojov a pod.), pristup na internet,
  • reprografické a digitalizačné služby (expresné skenovanie dokumentov z fondu UKB, EoD – elektronická kniha na objednávku, Scan&Go – samoobslužné skenovanie, EDO – elektronické dodávanie dokumentov)
  • iné služby (napr. exkurzie a prednášky šité na mieru)

Súčasťou vzácnych fondov UKB je aj unikátna Bašagičova zbierka islamských rukopisov, ktorá bola v r. 1997 zapísaná do medzinárodného registra programu UNESCO Pamäť sveta. UKB túto vzácn u rodinnú knižnicu vr. 1924 legálne zakúpila od bosenského vzdelanca Salveta bega Bašagiča, po ktorom dostala zbierka svoj názov. Bašagičovu zbierku tvorí výnimočný súbor islamských pamiatok knižnej kultúry, ktorý obsahuje 598 rukopisov v 284 zväzkoch, z toho je 393 arabských, 114 osman­sko-tureckých a 88 perzských titulov. Tlačených kníh je 365 zväzkov a tie obsahujú 495 diel: 145 arabských, 337 tureckých a 8 perzských. Celá zbierka bola odborne spracovaná, zreštaurovaná a zdigitalizovaná.

 

Bibliografia: http://retrobib.ulib.sk/Basagic/
Plný text: http://digitalna.kniznica.info/page/basagic-collection

Kontaktné informácie

Adresa

Univerzitná knižnica v Bratislave

Michalská 1

814 17 Bratislava

Slovenská republika

Tel.

+421 2 20 466 222

E-mail

ukb@ulib.sk

Web: