VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV KOLOKVIA V4+

Vyhlásenie [PDF, 0.2 MB]

 

Účastníci 8. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+:

 

  • vítajú iniciatívu IFLA v podobe Manifestu knižníc pre Európu, hlásia sa k jej cieľom a vyjadrujú ochotu podporovať a aktívne sa zapájať do presadzovania a realizácie deklarovaných zámerov v praxi,

 

  • na základe prezentácií, diskusií a vyjadrení expertov potvrdzujú, že región V4+ je vzhľadom na geografické, kultúrne a politicko-ekonomické prepojenie prirodzeným zoskupením krajín, ktoré sú schopné riešiť spoločné výzvy v oblasti knižnično-informačných systémov a služieb,

 

  • odporúčajú, aby sa zúčastnené strany intenzívne venovali propagácii moderných foriem knižnično-informačných systémov a služieb a snažili sa o ich presah do povedomia spoločnosti,

 

  • vyzývajú na podporu inovácií v systéme vzdelávania informačných profesionálov, a to najmä z hľadiska rozširovania možností ďalšieho vzdelávania,

 

  • uznávajú inovačný potenciál knižnično-informačného sektora krajín V4+ v oblasti vývoja moderných systémov a služieb a vyzývajú národné ministerstvá na výraznejšiu a systematickú podporu týchto aktivít,

 

  • vyzývajú predstaviteľov štátnej správy, aby vytvorili priestor na realizáciu medzinárodných projektov, ktoré by umožňovali úzku spoluprácu medzi knižnicami krajín V4+,

 

  • vyzdvihujú potenciál spolupráce a výmeny skúseností pri riešení organizačných, metodologických a technologických problémov a osobitne pri aplikácii open-source nástrojov a medzinárodných štandardov,

 

  • konštatujú, že Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ svojím tematickým zameraním významne prispelo k aktualizácii poznania vzájomných problémov a ich riešení,

 

  • odporúčajú, aby zúčastnené strany naďalej dodržiavali tradíciu konania kolokvia v jednej z partnerských krajín V4+, priebežne sa zaoberali aktuálnymi problémami a podporovali kooperáciu pri ich riešení,

 

  • navrhujú, aby sa 9. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ konalo najneskôr dva roky po aktuálnom stretnutí.

 

 

V Bratislave 19. júna 2019