ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR (General data protection regulation)

Prevádzkovateľ

 

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava, IČO 00164631

 

 

Úvod

 

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžme prezradiť iným subjektom.

 

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania emailov z  kontaktného formulára (meno, priezvisko a email), prípadne registračného formulára (titul, meno, priezvisko, email a inštitúcia a pracovná pozícia)  a uvedené v zozname registrovaných účastníkov podujatia (titul, meno, priezvisko a inštitúcia a pracovná pozícia).

 

 

Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Pre účely registrácie na podujatie zhromažďujeme vaše meno, priezvisko, titul, email, pracovnú pozíciu a inštitúciu.

 

 

Právny základ spracúvania

 

Pre účely registrácie na podujatie sa zhromažďovanie údajov uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby pri registrácii.

 

 

Súhlas

 

Pri súhlase v rámci registrácie na podujatie dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov (titul, meno, priezvisko, email, pracovná pozícia a inštitúcia) výlučne na účely uvedené vyššie.
Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť a to kontaktovaním nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára

 

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

 

V rámci registrácie na podujatie Vaše nezverejnené osobné údaje v zozname účastníkov (email, pracovnú pozíciu) nešírime, nepredávame, ani neprenajímame žiadnym tretím stranám.

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

V rámci registrácie na podujatie Vaše osobné údaje uchovávame počas aktívneho fungovania webu podujatia.

 

 

Vaše práva

 

V rámci registrácie na podujatie máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

 

 

Súhlas

 

Údaje z registračného formulára spracúvame na základe vášho súhlasu.
Za základ spracúvania osobných údajov zvažujeme nasledovné:

  • Prečo chceme spracúvať osobné údaje z registračného formulára? Údaje spracúvame za účelom evidencie zaregistrovaných účastníkov podujatia a ich notifikácie ohľadom podujatia.
  • Kto má prospech zo spracúvania osobných údajov z registračného formulára? Vaši kolegovia z knihovníckej sféry, ktorí sa na základe Vašej účasti môžu tiež rozhodnúť zúčastniť sa na podujatí.
  • Aký by bol dosah, ak by prevádzkovateľ nemohol spracúvať osobné údaje? Bez osobných údajov z registračného formulára (meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pracovná pozícia a inštitúcia) by nebolo možné identifikovať osoby zúčastňujúce sa na podujatí a zároveň by nebolo možné sa na podujatie prihlásiť.

 

 

Orgán dohľadu

 

Ak nie ste spokojní so spracovaním vašich osobných údajov, obráťte sa najprv na nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Ak budete aj naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.